C?m nh?n môi tr??ng thông minh
Khi Bi?t ???c R?t Chi ti?t v? Môi tr??ng c?a B?n t?o ra nhi?u C?m giác

D?ch v? i-Environ ???c cung c?p b?i:

Môi tr??ng hay ch?t l??ng môi tr??ng ?ă tr? thành m?i quan tâm l?n trong nh?ng ngày này b?i v́ nó có m?i liên quan tr?c ti?p ??n ch?t l??ng cu?c s?ng và s?c kho? c?a ng??i dân thành th?. S? quan tâm ch?m sóc c?a c?ng ??ng ??i v?i môi tr??ng càng ngày càng c?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng. ??n n?m 2050, 70% dân s? th? gi?i s? s?ng ? các khu v?c thành th? và không có ki?n ??th?c chính xác v? ch?t l??ng môi tr??ng, s? xu?ng c?p c?a môi tr??ng không th? ch?a ??ng mà có th? ?nh h??ng ??n s?c kho? con ng??i và c?ng là tiêu c?c.

i-Neighbor h?p tác v?i iRadar Sdn Bhd, m?t công ty ???c thành l?p vào n?m 2011 b?i m?t nhóm các nhà khoa h?c nghiên c?u nhi?t t́nh v?i tr?ng tâm hàng ??u ?? cung c?p các s?n ph?m và d?ch v? hi?n ??i trong c?m nh?n và các công ngh? liên quan c?a chúng tôi, chúng tôi ??t tên là i-Environ.

iRadar qua nhi?u n?m nghiên c?u ?ă ??a ra các d?ch v? c?m bi?n môi tr??ng thông minh mà b?n có th? ??ng kư ?? cung c?p cho b?n nh?ng d? li?u chính xác mà b?n c?n v? c?ng ??ng ho?c v? b?n và không gian cá nhân c?a b?n.
3 Nh?ng ?u ?i?m chính c?a c?m quan môi tr??ng thông minh trong Khu dân c?
Các thu?c tính quan tr?ng khi các nhà phát tri?n ho?c ng??i mua l?a ch?n v? trí cho m?t b?t ??ng s?n ? bao g?m s? phù h?p v? th? ch?t cho s? phát tri?n, kho?ng cách ??n các thành ph? / th? tr??ng, s? s?n có c?a các khu v?c gi?i trí, các y?u t? lân c?n nh? nhà ? xung quanh, tr??ng h?c, ch?m sóc s?c kho? và nhi?u h?n n?a .

M?t y?u t? quan tr?ng ??i v?i các nhà phát tri?n và ng??i dân ph?i quan tâm khi ?ánh giá v? trí ? là ch?t l??ng môi tr??ng. Trong khi có m?t m?t n??c tr??c m?t m?t khu dân c? là m?t ?i?m c?ng thêm và có th? làm t?ng giá tr? c?a tài s?n ?áng k?, các v?n ?? môi tr??ng khác c?n ph?i ???c phát hi?n và gi?i quy?t tr??c khi chúng có th? tr? thành r?i ro cho khu ph?.

Các nhà phát tri?n và ng??i mua có th? h??ng l?i r?t nhi?u t? iEnviron trong i-Neighbouring do iRadar cung c?p ??:
 
T?ng giá tr? c?a tài s?n
b?i v́ có k?t qu? tích c?c ???c sao l?u b?i d? li?u ?áng tin c?y s? có l?i cho c? nhà phát tri?n và ng??i mua.
 
Gi? c? hai bên an toàn
b?i v́ khi ki?m tra ???c th?c hi?n, không có ǵ ng?c nhiên khi phát hi?n có kh? n?ng chi phí cho các nhà phát tri?n và nó có th? b?o v? ch?ng l?i trách nhi?m pháp lư cho b?t k? chi phí c?n thi?t ?? kh?c ph?c v?n ?? (s).
 
??t T́nh tr?ng Thành ph? Thông minh
theo ?ó các ch? ??u t? và ch? ??u t? xây d?ng có th? qu?n lư tài s?n nhà ? m?t cách hi?u qu?
i-Environ có ư ngh?a v? môi tr??ng v?i các d?ch v? chúng tôi cung c?p:
 
Quét Môi tr??ng
T́m hi?u thêm 
 
?ánh giá r?i ro môi tr??ng
T́m hi?u thêm 
 
Giám sát ch?t l??ng không khí th?i gian th?c
T́m hi?u thêm 
X? lí d? li?u
Kh? n?ng x? lư d? li?u c?a I-Environ nhanh và hi?u qu?, s? d?ng máy tính ?ám mây tiên ti?n, ph?n m?m tiên ti?n và các thu?t toán i-Environ ??c quy?n c?a chúng tôi. Thông tin c?a b?n ???c b?o m?t cao trong môi tr??ng l?u tr? an toàn và có t??ng l?a và s? không bao gi? bán ho?c chia s? v?i b?t k? ai ho?c b?t k? th?c th? nào.

√ B?n ?? ?nh √ Mô h́nh b? m?t s? (DSM)
√ Ch?nh s?a √ Tính kh?i l??ng
√ Point Clouds √ và h?n th? n?a
√ Chi?t xu?t ???ng vi?n  
Làm th? nào ?? b?n có ư th?c v? d?ch v? c?a chúng tôi?
Thông tin Quy?n cho ?ng d?ng trên ?i?n tho?i di ??ng I-Neighbour c?a b?n
Nh?n báo cáo d? báo ch?t l??ng không khí và th?i ti?t c?ng nh? m?a.

Thêm các l?i ích c?a vi?c c?m nh?n môi tr??ng
Luôn luôn Bi?t
Nó không bao gi? khôn ngoan ?? không bi?t nh?ng ǵ ?ang x?y ra xung quanh b?n và khi nó liên quan ??n s?c kh?e c?a b?n, nó là nguy hi?m. ??u t? t?t h?n là xin l?i.
Qu?n lư t́nh h́nh
Hăy là ng??i ??u tiên bi?t các thông tin c?p nh?t ?? b?n có th? qu?n lư t́nh h́nh m?t cách chính xác và thích h?p ?? có k?t qu? t?t h?n. B?ng cách ?i?u tra máy bay th??ng xuyên, các v?n ?? và các b?t th??ng khác có th? ???c phát hi?n ? giai ?o?n s?m, cung c?p th?i gian d? d?t ?? ??a ra bi?n pháp kh?c ph?c phù h?p.
Chi phí hi?u qu?
Chi phí d?ch v? là m?t ph?n c?a m?t kho?n phí cho m?t s? li?u quan tr?ng nh?t mà b?n nh?n ???c s? mang l?i l?i ích cho b?n. Máy bay không ng??i lái ??t h?n ?áng k? so v?i giám sát máy bay có ng??i ?i?u khi?n, hu?n luy?n viên có ng??i lái và h́nh ?nh v? tinh. Ví d?: Vi?c ki?m tra t?i hi?n tr??ng có th? r?t t?n kém và t?n nhi?u công lao ??ng n?u ??a ?i?m ?ó l?n, ph?c t?p và khó ti?p c?n. M?t khác, drone có th? ???c l?p tŕnh ?? th?c hi?n ki?m tra ??nh k? và thu th?p d? li?u chi ti?t b?i ch? c?n 1-2 nhà khai thác.
?áng ??u t? c?a b?n
Nh?ng máy bay không ng??i lái có th? ??a b?n t?i n?i con ng??i không th? ?i t?i và các chuyên gia nh? chúng tôi có th? gi?i thích d? li?u ?ă cho b?ng m?t ph?n nh? c?a chi phí ?? cung c?p cho b?n m?t b?n báo cáo r?t c?n thi?t cho t?t c?.
Chính xác và nhanh
Th?i gian và th?y tri?u không ch? ai c? và s? thay ??i môi tr??ng. B?ng cách cung c?p cho b?n d?ch v? chính xác và nhanh chóng, b?n s? nh?n ???c ??n d??i cùng c?a nó trong th?i gian không có ? t?t c?. M?t drone th??ng m?t ít h?n 2 gi? ?? hoàn thành ki?m tra ch?t l??ng cao và trang web ch?t l??ng cao, trong khi công vi?c t??ng t? s? m?t nhi?u ngày b?i nhân viên ng??i lao ??ng và nó có th? cung c?p h́nh ?nh có ?? phân gi?i cao (cm) ???c g?n th? ??a lư t? trên không.
Safer
Vi?c ki?m tra t?i hi?n tr??ng có th? là m?t nhi?m v? nguy hi?m v́ các công tr??ng xây d?ng th??ng b? tr??t l? ??t, s? m?t ?n ??nh v? c?u trúc và các r?i ro công nghi?p khác. B?ng cách s? d?ng máy bay không ng??i lái, ta có th? thu th?p d? li?u ch?t l??ng cao mà không ??a b?t k? nhân viên nào có nguy c?.
Theo dơi D? án hi?u qu?
S? d?ng máy bay không ng??i lái cho phép b?n giám sát ngay ti?n ?? ?ào t?o, ti?n hành phân tích và ??a ra quy?t ??nh nhanh chóng. Trong ngành xây d?ng, ?i?u này là r?t quan tr?ng ?? gi? cho d? án theo dơi và trên c? s? ngân sách.
Ch??ng tŕnh ng??i mua ?i bán l?i

Soar High with Pride